Klubo įstatai

KLAIPĖOS RAJONO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ

KLUBO „ŽVELSA“

 

ĮSTATAI

 

  1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų klubas „Žvelsa“ ( toliau tekste-  „Klubas“ ) yra ribotos

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – suvienyti medžioklės ir žūklės mėgėjus Klaipėdos rajone, koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti, 

plėtoti ir propoguoti medžioklės ir žūklės tradicijas, aplinkos apsaugą, sveiką gyvenimo būdą, aktyvų laisvalaikį ir poilsį, tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais įstatais bei kitais teisės aktais.

1.3. Klubas turi anspaudą su savo pavadinimu, simboliką, atributiką, savarankišką balansą, atsiskaitomąją sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikos bankų, o taip pat gali turėti sąskaitų užsienio valstybių bankuose teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4. Klubo teisinė forma – asociacija.

1.5. Klubas veikia Klaipėdos rajone.

1.6. Klubo buveinė: Kretingos r. Sav. Mikoliškių k.

1.7. Klubas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes.

Klubas atsako pagal savo filialo prievoles ir filialas atsako pagal Klubo prievoles.

 

2. VEIKLOS TIKSLAI

 

2.1.Klubas gali turėti ir įsigyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jo veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

2.2. Klubas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei Klubo veiklos tikslams ir reikalinga Klubo tikslams pasiekti.

2.3. Klubo veiklos tikslai yra šie:

2.3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius;

2.3.2. užsiimti leidyba, rūpintis reklama;

2.3.3. sudaryti medžioklės ir žūklės plotų nuomos sutartis, užtikrinti sudarytų nuomos sutarčių laikymąsi ir vykdymą;

2.3.4. medžioklės ir žūklės plotuose organizuoti medžiokles ir žūkles Klubo nariams;

2.3.5. propaguoti medžioklę su šunimis, vystyti veislinių šunų veislininkystę, bendradarbiauti su kitų šalių kinologais;

2.3.6. vykdyti biotechnines priemones medžioklės ir žūklės plotuose, globoti ir gausinti medžiojamą fauną, įžuvinti žūklės plotus;

2.3.7. propaguoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medžioklę ir žūklę, ginklų ir šaudmenų saugojimą; 

2.3.8. propaguoti sveiką gyvenimo būdą, aplinkos apsaugą, aktyvų poilsį ir laisvalaikį;

2.3.9. organizuoti tradicines šventes, seminarus, kursus, susirinkimus ir kitokius renginius;

2.3.10. atgaivinti ir puoselėti medžioklės tradicijas, nuosekliai laikytis medžiotojo etikos ir medžioklės kultūros nuostatų, visomis priemonėmis skatinti šių nuostatų laikymasi;

2.3.11. gauti paramą, taip pat lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, valstybinių organizacijų, fondų ar kitų asmenų.

 

3. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

3.1. Klubo nariais gali būti asmenys, pripažįstantys Klubo įstatus, aktyviai dalyvaujantys Klubo veikloje ir mokantys nario mokestį.

3.2. Klubo nariai priimami visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimu. Asmuo, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, tampa Klubo nariu nuo šių mokesčių sumokėjimo datos.

3.3. Nario mokestis mokamas vieną kartą per metus, sumokant iki einamųjų metų, už kuriuos mokama, liepos 1 dienos.

3.4. Klubo narys privalo:

3.4.1.laikytis Klubo įstatų;

3.4.2. laikytis visuotinio Klubo narių susirinkimo ir Klubo valdymo organų nutarimų, vykdyti jų reikalavimus;

3.4.3. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę ir žūklę, ginklų ir šaudmenų laikymą ir naudojimą;

3.4.4. aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, ypač medžioklėse bei vykdant biotechnines priemones;

3.4.5. kasmet sumokėti nario mokestį, taip pat valstybės nustatytas medžiotojų rinkliavas;

3.4.6.saugoti gamtą ir gyvuniją, rūpintis aplinkos apsauga.

3.5. Klubo narys turi teisę:

3.5.1. dalyvauti visuose Klubo renginiuose, naudotis Klubo nuomojamais plotais, bazėmis bei įrengimais;

3.5.2. pateikti pasiūlymus bei pageidavimus įvairiais Klubo veiklos klausimais žodžiu ir raštu;

3.5.3 asmeniškai dalyvauti visais atvėjais, kai svarstomi jo veikla ir elgesys;

3.5.4. naudotis visomis Klubo teikiamomis paslaugomis;

3.5.5. be atskiro leidimo dalyvauti kitų organizacijų veikloje, jei tai neprieštarauja šiems įstatams;

3.5.6. bet kada išstoti iš Klubo;

3.5.7. dalyvauti ir balsuoti Klubo narių susirinkimuose;

3.5.8. rinkti ir būti išrinktas į visus Klubo valdymo organus;

3.5.9. susipažinti su Klubo narių sąrašu;

3.5.10. pateikęs atskirą raštišką prašymą Klubo pirmininkui, susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

3.6. Narys gali būti pašalintas iš Klubo:

3.6.1. jei nesilaiko Klubo įstatų;‘

3.6.2. jei per 3 (tris) mėnesius nuo nustatyto termino nesumokėjo nario mokesčio;

3.6.3.jei savo elgesiu ir veikla diskredituoja Klubo veiklą.

3.7. Iš Klubo narys pašalinamas visuotino Klubo narių susirinkimo nutarimu, jei tam pritaria 50% dalyvaujančių.

 

3.8. Nariui išstojus arba jį pašalinus iš Klubo, stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.9. Klubo pirmininkas tvarko Kllubo narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Klubo nariui ir laikomas Klubo buveinėje (taip pat Klubo filialuose ar atstovybėse).

 

4. STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

4.1. Klubo organai yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas- Klubo taryba, vienasmenis valdymo organas- Klubo pirmininkas bei kolegialus priežiūros organas- Klubo veiklos ir priežiūros komisija.

4.2. Eilinis Klubo narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo financinių metų pabaigos. Ne eilinis susirinkimas turi būti šaukiamas tarybos arba ½ Klubo narių iniciatyva, nurodant susirinkimo šaukimo priežastis, tikslus ir darbotvarkę. Taryba privalo sušaukti Klubo narių susirinkimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo ½ Klubo narių reikalavimo sušaukti susirinkimą gavimo dienos.

4.3.Taryba privalo parengti šaukiamo Klubo narių susirinkimo darbotvarkę. Apie šaukiamą Klubo narių susirinkimą, jo datą, vietą ir darbotvarkę pirmininkas privalo pranešti Klubo nariams šių įstatų 6 skirsnyje nustatyta tvarka.

4.4. Klubo narių susirinkimas:

4.4.1. keičia Klubo įstatus;

4.4.2. nustato Klubo veiklos kryptis ir principus;

4.4.3. renka ir atšaukia Klubo pirmininką, tarybos pirmininką bei tarybos narius ir veiklos priežiūros komisijos narius;

4.4.4. išklauso ir tvirtina susirinkimo renkamų valdymo organų ataskaitas;

4.4.5. priima ir šalina Klubo narius;

4.4.6. nustato Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;

4.4.7. tvirtina Klubo metinę financinę atskaitomybę;

4.4.8. nusprendžia dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

4.4.9. nusprendžia dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

4.5. Visuotinis Klubo narių susirinkimas neturi teisės pavesti valdymo organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus Asociacijų įstatymo numatytas išimtis.

4.6. Visuotiniame Klubo narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi Klubo nariai. Vienas narys Klubo narių susirinkime turi vieną balsą.

4.7. Klubo valdybos ir veiklos priežiūros komisijos nariai bei pirmininkas, jei jie nėra Klubo nariai, gali dalyvauti visuotiniame Klubo narių susirinkime be balso teisės.

4.8. Visuotinis Klubo narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Klubo narių.

4.9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neįskaičiuojami) išskyrus 4.4.1. ir 4.4.8. punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.

4.10. Jei visuotiniame Klubo narių susirinkime nėra kvorumo, šių Įstatų 6 skirsnyje nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinas visuotinis Klubo narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.

4.11. Visuotinis Klubo narių susitinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar valdymo organas.

4.12. Klubo tarybą sudaro 9 (devyni) nariai, renkami 3 (trejų) metų kadencijai, įskaitant ir Klubo pirmininką, kuris yra ir tarybos pirmininkas.

4.13. Klubo tarybos nariu gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo.

4.14. Klubo tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kai 1 (vieną) kartą per 4 (keturis) mėnesius.

4.15. Už tarybos posėdžio sušaukimą ir tarybos informavimą raštu apie vyksiantį posėdį ne vėliau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki posėdžio yra atsakingas Klubo pirmininkas.

4.16. Ne eilinio Klubo tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Klubo pirmininkas arba ne mažiau kaip 5 (penki) tarybos nariai.

4.17. Klubo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Klubo pirmininkas. Nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo ½ posėdyje dalyvaujančių tarybos narių, bet ne mažiau kaip 5 (penki) nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

4.18. Klubo taryba:

4.18.1. vykdo Klubo organizacinę ir financinę veiklą;

4.18.2. kartu su pirmininku rengia ir eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pateikia Klubo veiklos ataskaitą;

4.18.3. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

4.18.4. priima sprendimus dėl Klubo filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia Klubo filialo ar atstovybės vadovą;

4.18.5. ruošia Klubo leidinius;

4.18.6. nustato apmokamų darbuotojų skaičių, jų atlyginimus, tvirtina jų kandidatūras ir kontroliuoja jų darbą, atitinkamai sutartyse numatytomis sąlygomis;

4.18.7. rengia ir tvirtina Klubo simbolikos ir atributikos pavyzdžius;

4.18.8. tvirtina medžioklės grafikus ir planus;

4.18.9. rekomenduoja kandidatus į klubo narius, teikia pasiūlymus dėl narių šalinimo iš Klubo.

4.19. Klubo pirmininku gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, kurį iš išrinktų Klubo tarybos narių 3 (trejiems) metams renka visuotinis Klubo narių susirinkimas.

4.20. Klubo pirmininkas veikia Klubo vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

4.21. Klubo pirmininkas be atskiro įgaliojimo turi teisę atstovauti Klubą kitų juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose bei įgyvendinti ir naudotis visomis Klubo, kaip juridinio asmens dalyviui suteiktomis teisėmis.

4.22. Klubo pirmininkas:

4.22.1. organizuoja kasdienę klubo veiklą, tvarko Klubo turtą, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

4.22.2. organizuoja medžiokles, biotechninių priemonių vykdymą, įžuvinimą;

4.22.3.išduoda prokūras, įgaliojimus;

4.22.4.kartu su Klubo taryba rengia ir eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pateikia Klubo veiklos ataskaitą, sudaro financinę atskaitomybę;

4.22.5. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą, informuoja Klubo narius apie šaukiamus visuotinius narių susirinkimus, informuoja tarybos narius apie šaukiamus tarybos posėdžius šių įstatų nustatyta tvarka;

4.22.6. pateikia informaciją ir dokumemtus Klubo nariams šių įstatų 6 skirsnyje nustatyta tvarka;

4.22.7. pateikia Klubo dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registro tvarkytojui.

4.23. Klubo priežiūros organas- Klubo veiklos priežiūros komisija, kurią sudaro 3 (trys) nariai, renkami 3 (trejų) metų kadencijai. Klubo veiklos priežiūros komisijos nariu gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo.

4.24. Klubo veiklos priežiūros komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 komisijos narių. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo ½  posėdyje dalyvaujančių komisijos narių, bet ne mažiau kaip 2 (du) nariai.

4.25. Klubo veiklos priežiūros komisija:

4.25.1. tikrina visą Klubo finansinę ir ūkinę veiklą, lėšų ir materialinių vertybių tvarkymą, sutarčių vykdymą ūkinių bei finansinių operacijų teisėtumą;

4.25.2. kontroliuoja medžioklės tradicijų, medžiotojų etikos ir medžioklės kultūros nuostatų laikymąsi;

4.25.3. kontroliuoja įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę ir žūklę, ginklų ir šaudmenų saugojimą bei naudojamąsi jais, taip pat aplinkos apsaugą, jos laikymąsi;

4.25.4. sprendžia ginčus tarp Klubo narių;

4.25.5. informuoja visuotinį Klubo narių susirinkimą apie rastus pažeidimus;

4.26. Klubo valdymo organai privalo veikti Klubo ir jo narių naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Klubo įstatais. Kiekvienas kandidatas į Būrelio valdymo organų pareigas privalo pranešti visuotiniam narių susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo veikla yra susijusi su Klubo ir su Klubo susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

4.27. Klubo organų valdymo nariai taip pat privalo laikytis Lietuvos Respublikos  Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje išdėstytų reikalavimų vengti interesų konflikto tarp asmeninių Būrelio interesų.

4.28. Klubo valdymo organų nariai, neįvykdantys arba netinkamai vykdantys reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos kodekso 2.87 strapsnyje bei šių Įstatų 4.26 ir 4.27 dalyse, privalo visiškai atlyginti Klubo padarytą žalą.

 

5. TURTAS, LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO BEI KLUBO VEIKLOS

KONTROLĖS TVARKA

 

5.1. Klubo nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas įstatuose numatytiems veiklos tokslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisės būdu.

5.2. Klubas turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka ir privalo naudoti ją šiuose įstatuose nustatytiems visuomenei naudingiems tikslams bei apskaityti paramos naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Klubas turi teisę nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tuo atvėju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir paramos tikslus).

5.4. Savo veikloje Klubas privalo griežtai laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos asociacijų bei Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymuose.

5.5. Klubo lėšas sudaro:

5.5.1. stojamasis nario ir kiti Klubo nustatyti mokesčiai;

5.5.2. parama, gauta iš fizinių ir juridinių asmenų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymuose valstybinių ar savivaldybės institucijų dotacijos;

5.5.3. dovanotos lėšos;

5.5.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;

5.5.6. pajamos iš įstatymo nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei Klubo veiklos tikslams ir reikalinga Klubo tikslams pasiekti;

5.5.7. skolintos kapitalo lėšos;

5.5.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

5.6. Klubo lėšos ir turtas naudojami įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 

 

 

 

 

 

 

6. PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 

6.1. Klubo vieši pranešimai pagal Civilinį Kodeksą ir Asociacijų įstatymą skelbemi Lietuvos Respublikos dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ šių įstatų bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

6.2. Už informacijos viešą paskelbimą yra atsakingas Klubo pirmininkas.

6.3. Klubo narys pateikęs atskirą raštišką prašymą Klubo pirmininkui, turi teisę Klubo buveinėje susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informciją apie jo veiklą.

6.4. Už savalaikį dokumentų ir informacijos pateikimą Klubo nariams atsako Klubo pirmininkas. Visi dokumentai ir informacija siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

6.5. Klubo narys, kreipdamasis į pirmininką dėl Klubo dokumentų ir / ar kitos informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir / ar informacijos pateikimo sąnaudas.

6.6. Pranešimas apie visuotinio Klubo narių susirinkimo sušaukimo turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 6.1. punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam Klubo nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki visuotinio Klubo narių susirinkimo dienos. Apie pakartotinį Klubo narių susirinkimą Klubo nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki visuotinio Klubo narių susirinkimo dienos. Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas, nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi Klubo nariai su tuo raštiškai sutinka.

 

 

Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų klubo ,,Žvelsa“ įstatai patvirtinti visuotiniame Klubo narių susirinkime, įvykusiame 2011metų kovo vienuoliktą dieną.