Klubo vidaus taisyklės

                       Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų klubo                                                                              „Žvelsa“                           

 Vidaus taisyklės

 

 

1. Klubo narys privalo iki variminių medžioklių pradžios sumokėti nustatytą nario mokestį, nepriklausomai nuo to, ar jis dalyvauja medžiolėse. Išskyrus atvėjus, kai klubo narys sunkiai suserga, išvyksta į užsienį ir pan. Prieštai pateikus raštišką prašymą klubo tarybai.

 

2. Medžioklės plotų vienetas suskirstytas į keturis pogrupius. Pogrupiuose organizuojamos medžioklės tik tykojant. Už medžiolių organizavimą ir papildomą šėrimą pogrupio plotuose, atsakingi pogrupio vadovai. Medžioklės organizuojamos pagal medžioklės L R teritorijoje taisykles.

    2.1. Pogrupio vadovai, nepriklausomai ar jie tarybos nariai, ar klubo veiklos priežiūros komisijos nariai, renkami pogrupio medžiotojų, trijų metų kadencijai, kaip ir klubo taryba. Po rinkimų pateikiant protokolą klubo tarybai.

    2.2. Visi klubo medžiotojai gali, susiderinus su pogrupio vadovu, dalyvauti pogrupio organizuojamose medžioklėse be jokių  papildomų apribojimų.

    2.3. Prasidėjus variminėms medžioklėms, medžioklės tykojant apribojamos sekančiai:

Tris dienas, tame plote, kur yra numatyta variminė medžioklė pagal grafiką, nemedžioti.

 

3. Plėšrūnų, bebrų, ančių bei žąsų medžioklės, nepriklausomai nuo pogrupių plotų ribų organizuojamos medžioklės vadovų, kuriems yra suteikta teisė turėti medžioklės lapą ir susirinkus ne mažiau kaip dviem klubo nariams, prieš tai susiderinus su tuo pogrupio vadovu, kur bus medžiojama

      3.1. Teisę  būti medžioklės vadovu ir turėti medžioklės lapą suteikia klubo tarybos susirinkimas.

      3.2. Medžioklės organizuojamos pagal medžioklės L R teritorijoje taisykles.

 

4.Variminės medžioklės organizuojamos pagal iš anksto numatytą ir tarybos susirinkimo patvirtintą grafiką. Medžioklės vadovas paskiria varovų vadovą ir vadovauja medžioklei remiantis dešimties balų sistema.

      4.1. Medžiotojai pavėlavę ir neišklausę instruktažo medžioklėje gali dalyvauti tik kaip varovai. Išskyrus atvėjį, kai vėluojantis medžiotojas, iki 8val 30 min prasineša medžioklės vadovui.

      4.2. Medžioklės organizuojamos pagal medžioklės L R teritorijoje taisykles.

 

5. Klubas gali turėti rėmėjus, kurie sumokėję metinį nustatytą mokestį, bet ne mažesnį negu klubo nario, gali dalyvauti klubo veikloje be jokių kitų apribojimų. Klubo rėmėjus priima klubo tarybos susirinkimas.

 

6.Klubo organizuojamose medžioklėse gali dalyvauti svečiai. Svečio teisėmis dalyvaujantis medžiotojas sumoka 30 lt. medžioklės vadovui ir dalyvauja rengiamoje medžioklėje. Medžioklės vadovas mokesčius kartu su medžioklės lapu grąžina klubo pirmininkui, kuris atsiskaito su klubo financininku.

      6.1. Kiekvienas klubo narys gali per sezoną pasikviesti po vieną svečią nemokamai.

      6.2. Kiekvienas tarybos narys gali per sezoną pasikviesti po du svečius nemokamai.

      6.3. Klubo pirmininkas gali pasikviesti per sezoną tris svečius nemokamai.

      6.4. Kviestiniai svečiai nemoka mokesčių organizuojamose šventinėse ar proginėse medžioklėse

 

7. Klubo nariai privalo dalyvauti klubo organizuojamose renginiuose, talkose, bei M Ž D rengiamuose renginiuose. Klubo narių dalyvavimas renginiuose bus registruojamas ir viešinamas visuotiniuose susirinkimuose.

 

8. Šių taisyklių laikymasi kontroliuoja klubo veiklos priežiūros komisija ir klubo taryba. Nutarimus dėl nuobaudų priima savo kompetencijoje tarybos susirinkimas, o už grubius pažeidimus- visuotinas susirinkimas.

 

9. Šios vidaus taisyklės neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas, medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėms, bei Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų klubo „Žvelsa įstatams.

 

10. Vidaus taisyklės gali būti keičiamos  ar kitaip koreguojamos tik visuotiname klubo narių susirinkime.

 

11. Visuotino susirinkimo protokolas nr19 i6 2011.04.02. 9 punktas.

 

Draudžiama medžioti klubo medžioklės plotų vienete graižtviniu šautuvu, neturint 3 metų medžiotojo stažo.